โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทยให้แก่ครูในจังหวัดสระแก้ว”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทยให้แก่ครูในจังหวัดสระแก้ว” ระหว่างวันที่  21 – 23  มกราคม  2558  ณ ห้องประชุมพลับพลึง วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นั้น  บัดนี้ บางโรงเรียนยังไม่ได้แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม จึงขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูโดยด่วน  สำหรับโรงเรียนที่มีครูนาฏศิลป์และที่แจ้งรายชื่อแล้ว รายละเอียดแนบท้าย

dancing

ติดต่อ สพป.สก.1