สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม  ด้วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 231,000 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19-29 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1544 , 081-7236567 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกรา พ.ศ. 2558  ป.1กdownload

ติดต่อ สพป.สก.1