โรงเรียนบ้านทุ่งพระประกาศร่าง TOR

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง

อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5  ห้องเรียน  ชั้นล่าง 1  ชั้นบน 4

1tor

ติดต่อเรา