ด่วนที่สุด การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2557

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน

ปีงบประมาณ 2557 ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ 9 เมษายน 2557

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.

ติดต่อเรา