ด่วนที่สุด****แจ้งการจัดส่งเอกสารการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา (ดังเอกสารแนบ) ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2558  เวลา 16.00 น.

ติดต่อเรา