รับรางวัล โครงการ “ครูดีศรีสระแก้ว” ประเภทครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ได้รับรางวัลโครงการ “ครูดีศรีสระแก้ว” ประเภทครูผู้สอน
วันที่
17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
คุณครูนวนละออง  สีดา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 จัดให้มีโครงการ “ครูดีศรีสระแก้ว ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ปรากฏ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่เคารพยกย่องของนักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป สมเป็นปูชนียบุคคล มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อยกย่องเชิญชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน เพื่อนครู เพื่อร่วมงาน หน่วยงาน และสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ติดต่อเรา