การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น มีหนังสือหลายฉบับแจ้งให้โรงเรียนทราบ

หากดูเผินๆ เหมือนจะป็นเรื่องเดียวกัน แต่ความจริงมันคนละหน่วยงาน…..

ดังนั้น ขอความร่วมมือครูธุรการ โปรดปริ้นหนังสือและเสนอ

หากโรงเรียนสนใจคัดเลือกเด็กเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไฟล์ที่ส่งมาให้เป็นไฟล์ สแกน….

ขอให้โรงเรียนแก้ปัญหาโดย ค้นข้อมูลจาก google โดยพิจารณาดปรียบเทียบให้ดีว่า เป็นแบบฟอร์มเดียวกันหรือไม่1163

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา