ขอเชิญร่วมการประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๑ สำหรับครู  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ โทร ๐๒ – ๒๘๐ ๕๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    /รายงาน

ติดต่อเรา