ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ครั้งที่ ๙ “การจัดสวนที่เน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสถาบัน” ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทร ๐๓๘ – ๕๑๕ ๘๒๘ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1