ขอเชิญอบรมเรื่องจิตวิทยาเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการเกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก วัยอายุ ๓ – ๖ และ ๖ – ๑๒ ปี โดยมีวัตถุประสงเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานทางการแพทย์เฉพาะทาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ – ๒ ชั้น ๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ๐๘๘ – ๘๗๔ ๔๖๗๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1