แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ค่าครุภัณฑ์

ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน  ค่าปรับปรุงซ่อมแซม  ค่าครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการประกาศในระบบ e-GP ให้มาดำเนินการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ในวันจันทร์ที่  19  มกราคม 2558  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมดอกแก้ว  ชั้น  3  โดยนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)  สายต่อและข้อมูลที่จะดำเนินการมาด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1