แจ้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร “ครูดีมีมีอบายมุข ปี 2558 ในวันที่ 17 ม.ค.2558

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ที่มีรายชื่อแนบ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2558  ณ อาคารหอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 รายงานตัวตั้งแต่ 07.30 – 08.30 น. การแต่งกายผ้าชุดไทย หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีครับ หากสงสัย โทร 081-8647350 ศน.วีรศํกดิ์ ครับ

koodeemimeabaymook 2558

ติดต่อเรา