การมอบรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558

ด้วยในวันเสาร์ที่  17  มกราคม  2558  สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สระแแก้ว เขต  1  และครูในสังกัดอื่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีรางวัลที่จะมอบ ดังนี้

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Award  2. รางวัลครูดีในดวงใจ  3.  รางวัลครูมืออาชีพ  4. รางวัลครูดีศรีสระแก้ว   5. ครูดีไม่มีอบายมุข  6.รางวัลหนึ่งแสนครูดี 7. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  8. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คุรุสภา)

จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลไปรายงานตัวเวลา  07.30 – 08.30  น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต  1 การแต่งกายชุดผ้าไทย

01 รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น (หน้า 62)
02 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๗ (คุรุสภา) (หน้า 39)
03 หนึ่งแสนครูดี (หน้า 640 – 643)

ติดต่อเรา