แจ้งช่องทางการติดตามรับฟังเพลงค่านิยม 12 ประการ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำเพลงค่านิยม 12 ประการและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์สาธารณะ ต่างๆ ไปแล้วนั้น ในการนี้แจ้งช่องทางการติดตามรับฟังเพลงค่านิยม 12 ประการ ทางเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=RggMxeB1H8o  และเพื่อให้ผลงานเพลงดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างทั่วถึง จึงขอความอนุเคราะห์ ในการแชร์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้สาธารณะชนได้นำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1