ด่วนที่สุด! ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านในอำเภอวังสมบูรณ์  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตรโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อ สพป.สก.1