ติดตั้งไฟฟ้า พัดลมเพดาน อาคารอนุบาล

ปรับปรุง ติดตั้งไฟฟ้า พัดลมเพดาน

อาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านลุงพลู

โดยท่าน ผอ.บุญส่ง  แสงเทพ 

************

1 2 3

4

5

ติดต่อ สพป.สก.1