ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกและผู้เสนอราคา

โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไ5ด้รับคัดเลือกและผู้เสนอราคางานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านไร่สามศรีได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและ”ผู้เสนอราคา” งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ได้รับการคัดเลือก

จำนวน 1 ราย พร้อมทั้งทำหนังสือเรียก “ผู้รับจ้าง” มาทำสัญญาจ้าง ภายในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 (กำหนดระยะเวลาภายใน 5 วัน) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1