ขอเรียนเชิญ

ครูวิชาการเครือข่ายสองขุนเขา  เข้าร่วมประชุมจัดทำและรวบรวมข้อสอบ  O-NET  (8กลุ่มสาระ) วันที่  15  มกราคม  2558  เวลา  09.00-16.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1