แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพปางสีดา

ด้วย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา ได้กำหนดการอบรมพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ในวันที่ 20 -21 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองผักขม

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังเอกสารที่แนบนี้ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าประชุมในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมเล็ก (ห้องธุรการ)  โรงเรียนบ้านหนองเตียน

ติดต่อ สพป.สก.1