ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น เข้าร่วมพิธีวันจักรี ในวันที่ 6 เมษายน 2557
เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น
หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก

ติดต่อเรา