วันเด็ก บ้านพรหมนิมิต

 

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยมีกิจกรรม การแสดงของเด็กทุกระดับชั้น กินวิบาก เหยียบไข่ช้าง 
มีผู้นำชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

เด็กดีศรีพรหมนิมิต

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต