งานวันเด็ก 58

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียน จำนวน 12 ชุด และมีผู้ปกครองนักเรียนมาบริจาคอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียน  เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุข

a01

a02

a03

a04

ติดต่อ สพป.สก.1