งานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
จัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
โดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และการเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลท่าเกษม

09012558  0901255802 0901255803

ติดต่อเรา