โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และผู้เสนอราคางานจ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ “ผู้เสนอราคา” งานจ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว จำนวน 1 ราย พร้อมทั้งทำหนังสือเรียก “ผู้รับจ้าง” มาทำสัญญาจ้าง ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 (กำหนดระยะเวลาภายใน 5 วัน) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

ติดต่อ สพป.สก.1