ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจสถานศึกษา ที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในกานี้จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.culture.go.th โทร ๐๒ – ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๐๙ , ๑๔๑๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา