ขอเชิญร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ๖๐ โรงเรียน ปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายโรงเรียน สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ภายในโรงเรียน ผลงานในรอบแรกจะคัดจากเอกสารรายงานแผนงานโครงการ เมื่อผ่านการพิจารณาในรอบที่ ๑ แล้ว จะเข้าสู่การตัดสินในระดับประเทศต่อไป โรงเรียนที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th/website/๒๕ และ Facebook โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา