ขยายเวลาโรงละครไทยอลังการ

โรงละครไทย “อลังการ” จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งการขยายเวลาการเปิดรอบการแสดงพิเศษสำหรับครูและนักเรียน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗) โดยมีการนำเสนอการแสดงแห่งความเป็นไทยในมิติใหม่ การแสดงวิวิธจินตทัศน์ การแสดงถึงถิ่นกำเนิดอารยะธรรมไทยแต่โบราณ เป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจะขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1