รับการประเมิน “ครูมืออาชีพ” สายผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหน้าสถานีมีโอกาสต้อนรับ

ท่านเรือง   จันทพันธ์

ท่านสุจินต์    ศรีสรวล

คุณสุติมา   คำแฝง

คณะกรรมการผู้ประเมิน “ครูมืออาชีพ”

ในวันที่   8  มกราคม  2558

2-tile

ติดต่อ สพป.สก.1