ขอเชิญประกวดเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดประพันธ์เพลงค่านิยม ๑๒ ประการ และการประกวดวาดภาพระบายสีค่านิยม ๑๒ ประการ เพื่อส่งเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผลงานภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๒ – ๖๒๘ ๖๓๙๗ ส่งผลงานได้ที่ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1