ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” โดยสามารถดูต้นแบบการผลิตสื่อได้ที่ http://www.obec.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา