รับสมัครศึกษาต่อป.โท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผู้สนใจขอเชิญสมัครได้ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๓๙ – ๔๗๑ ๐๖๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1