การเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายในขอส่งหนังสือ  การเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  ตามเอกสารที่แนบมานี้Document_0002

ติดต่อเรา