ผู้บริหาร สพป.สก๑ อวยพรปีใหม่

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประกอบด้วยนายเรือง จันทพันธ์ นายบุญสม ทองทา และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เดินทางเพื่อเข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลจาก พระราชธรรมภานี เจ้าคณะจังหวัดสระแก้วและเจ้าอาวาสวัดสระแก้วพระอารามหลวง, พระรัตนสราธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วและเจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ, พระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว, นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการบำนาญในจังหวัดสระแก้ว

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1