สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด(แบบสร้างเอง)อาคารเรียน สปช. 105/29

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๐๖๔๕๙๐๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา