แจ้งโรงเรียนรับเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว”

แจ้งโรงเรียนที่ส่งรายชื่อนักเรียน “เด็กดีศรีสระแก้ว”
รับเกียรติบัตรได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1