แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1  ศธ 04153/ว1131 ลว.31 มี.ค.57, ศธ 04153/ว1130 ลว. 31 มี.ค.57, ศธ 04153/ว1151 ลว.2 เม.ย.57        ให้ดำเนินการจัดซื้อและส่งเอกสารเบิกจ่ายที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

ติดต่อเรา