การมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รวมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 36 ทุน

ในระดับประถม ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท 

ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับทุน พานักเรียนมารับทุนในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2558  บริเวณเวทีกลาง แต่งกายชุดนักเรียน

โดยให้นำเอกสาร ดังนี้ มาด้วย

1.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

ga58 รายชื่อนักเรียน

 

ติดต่อเรา