โรงเรียนบ้านชุมทองต้องการสอบราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านชุมทอง ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่      ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข             ๐๘๗-๐๖๐๘-๗๖๑ ในวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1