การรับนักเรียนบนเว็บไซต์

ขอขอบคุณสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์

210.1.20.11 จนสามารถสรุปข้อมูล ณ วันสิ้นสุดการรับนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ตามข้อมูล

ที่แนบ (ณ 2 เมษายน 2557) ในการนี้ ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสอบ

และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง เมื่อมีนักเรียนมาสมัครเพิ่มเติม ทั้งการรับสมัครรายวัน และ

ข้อมูลการรับไว้ ให้ถูกต้องตรงกัน

สรุปชั้นอนุบาล 1 และ ป.1

สรุปชั้น ม.1

ติดต่อเรา