ด่วนที่สุด…เรื่องข้อมูลการสอนของครู ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

สพป.สระแก้ว เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์ ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลการสอนของครู ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ให้ส่งเป็น ไฟล์เอ็กเซลส์ โดยให้จัดส่งข้อมูลทาง e-mail >>>   [email protected]   ภายในวันที่  3 เมษายน 2557

แบบฟอร์มบันทึกการสอนของครู ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

ติดต่อเรา