สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๖ (เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้า)

โรงเรียนบ้านหนองเตียนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช ๑๐๕/๒๖ (เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และฝ้า)

ติดต่อเรา