ขอเชิญคณะกรรมการชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาประชุม

ตามที่ได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2557  ไปแล้วนั้น  บัดนี้  ประธานชมรมฯ มีความประสงค์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อร่างระเบียบ ข้อบังคับชมรมฯ ในวันที่  6  มกราคม  2558  หลังจากเสร็จประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

tea 1

ติดต่อ สพป.สก.1