แหล่งเรียนรู้ครูคุณธรรม

อวสานศรธนญชัยมนุษย์ผู้ใดแม้จะมีสติปัญญาอันล้ำเลิศหากไม่ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญา

ทั้งชีวิตและการงานอาจพบจุดจบดั่งอวสานศรีธนญชัย

ติดต่อเรา