แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 และแบบ สปช.105/29

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 และแบบ สปช.105/29  ให้มารับแบบแปลนและฟังคำชี้แจง  ในวันที่  30 ธันวาคม 2557  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องมะขามป้อม ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1