การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

มาตรการและระบบการดำเนินงานให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สพป.สก.1


การมีส่วนร่วมในการการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 สพป.สระแก้ว เขต 1 (จัดตั้งล่วงหน้า 1 ปี)

ตาราง การติดตาม ตรวจสอบ ฯ กตปน. ปี 2562 (รายชื่อคณะกรรมการ)

การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สระแก้ว เขต 1ตามแนวทางของ สพฐ และ สป ศธ(จังหวัดสระแก้ว)

การบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การเลื่อนเงินเดือน


ติดต่อเรา