กิจกรรม merry Christmas

โรงเรียนบ้านซับมะนาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดกิจกรรม merry Christmas  กิจกรรมประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ วาดภาพ ระบายสี กิจกรรมเต้นประกอบเพลง  ประธานในพิธี : นายกล่ำ  หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณครูจีรวรรณ  นิลจำรัส  วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ติดต่อเรา