รายงานการจัดกิจกรรมอาเซียนในสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก

และการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2557

ภายในวันที่  8  เมษายน  2557  แบบรายงานดังเอกสารแนบท้าย

 

ติดต่อ สพป.สก.1