รับการประเมิน(สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) ปี 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) ปี 2557
วันที่ 26
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
3HUNG1 3HUNG2 3HUNG3 3HUNG4 3HUNG5 3HUNG6 3HUNG7 3HUNG8 3HUNG9 3HUNG10 3HUNG11 3HUNG12 3HUNG13 3HUNG14 3HUNG15 3HUNG16 3HUNG17 3HUNG18 3HUNG19 3HUNG20 3HUNG21 3HUNG22 3HUNG23 3HUNG24 3HUNG25 3HUNG26 3HUNG27 3HUNG28 3HUNG29 3HUNG30 3HUNG31 3HUNG32

ติดต่อ สพป.สก.1