merry christmas and happy new year 2015

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรม merry Christmas and happy new year 2015
กิจกรรมอวยพรตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่เขตบริการ จำนวน 3 หมู่
กิจกรรมประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ วาดภาพ ระบายสี กิจกรรมเต้นประกอบเพลง ทายผลแซนตาครอส
กิจกรรมจับฉลากของขวัญ
ประธานในพิธี : นางชูศรี  แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณครูสุวรรณีย์  ปริปุณณะ
วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557HAPPY1 HAPPY2 HAPPY3 HAPPY4 HAPPY5 HAPPY6 HAPPY7 HAPPY8 HAPPY9 HAPPY10 HAPPY11 HAPPY12 HAPPY13 HAPPY14 HAPPY15 HAPPY16 HAPPY17 HAPPY18 HAPPY19 HAPPY20 HAPPY21 HAPPY22 HAPPY23 HAPPY24 HAPPY25 HAPPY26 HAPPY27 HAPPY28 HAPPY29 HAPPY30 HAPPY31 HAPPY32 HAPPY33 HAPPY34 HAPPY35 HAPPY36 HAPPY37 HAPPY38 HAPPY39 HAPPY40 HAPPY41 HAPPY42 HAPPY43 HAPPY44 HAPPY45 HAPPY46 HAPPY47 HAPPY48 HAPPY49 HAPPY50 HAPPY51 HAPPY55 HAPPY53 HAPPY54 HAPPY56 HAPPY57 HAPPY58 HAPPY59 HAPPY60 HAPPY61 HAPPY62 HAPPY63 HAPPY64 HAPPY65 HAPPY66 HAPPY67 HAPPY68 HAPPY69 HAPPY70 HAPPY71 HAPPY72 HAPPY73 HAPPY74 HAPPY75 HAPPY76 HAPPY77 HAPPY78 HAPPY79 HAPPY80 HAPPY81 HAPPY82 HAPPY83 HAPPY84 HAPPY85 HAPPY86 HAPPY87 HAPPY88 HAPPY89 HAPPY90 HAPPY91 HAPPY92 HAPPY93

ติดต่อ สพป.สก.1