ประกาศโรงเรียนวังไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

ประกาศโรงเรียนวังไผ่

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

ด้วยโรงเรียนวังไผ่   โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๙๐๐.๐๐  บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนวังไผ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๗  มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่      ห้องธุรการ  โรงเรียนวังไผ่  ตั้งแต่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๑-๗๘๐๔๒๗๕

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๖  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

ติดต่อ สพป.สก.1